ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអាណាឡូក

PBX អាណាឡូកមានវត្តមានអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សមកហើយដែលនៅតែមានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្តាការិយាល័យជាច្រើន។ ការអភិវឌ្ឃន៍នៃប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនេះត្រូវបានបញ្ឃប់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ។ ដែនកំណត់នៃដំណើរការរបស់វាបណ្តាលអោយវាចាប់ផ្តើមខ្ទាតចេញពីទីផ្សារបន្តិចម្តងៗ។

រាល់ការហៅចេញទាំងអស់ឆ្លងកាត់តាមរយៈបណ្តាញចាស់ៗរបស់ PSTN ។ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអាណាឡូកត្រូវការខ្សែរពីរសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងការិយាល័យៈ មួយខ្សែរសម្រាប់ទូរស័ព្ទ និងខ្សែរទីពីរសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា។

អត្ថប្រយោជន៍

គុណវិបត្តិ