ប្រព័ន្ធ IP PBX ដំណើរការលើក្លាវ

ដំណោះស្រាយដំណើរការ IP PBX មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាកើតឡើងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ IP PBX - លើកលែងតែវាដំណើរការនៅក្នុងមជ្ជមណ្ឌលទិន្នន័យជាជាងនៅក្នុងការិយាល័យរបស់អ្នក។ ពេលខ្លះវាត្រូវបានគេធ្វើទីផ្សារថាជា IP PBX ក្លាវ។ ដំណើរការបណ្តាញ IP PBX មិនដំណើរការបានជាប់លាប់ឡើយ - នៅក្នុងក្លាវ។ នេះគឺជាគុណសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយ។ ហើយលើសពីនេះបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានទីតាំងការិយាល័យច្រើនផ្សេងៗពីគ្នាៈ ដំណោះស្រាយដំណើរការ IP PBX អនុញ្ញាតិសម្រាប់ការហៅចេញដោយឥតគិតថ្លៃរវាងទីតាំង (សម្រាប់ការហៅចេញទាំងអស់ដែលឆ្លងកាត់ IP PBX ក្លាវ) ដែលជួយកាត់បន្ថយចំណាយបន្ថែមទៀត។ បើទីតាំងការិយាល័យមួយមានបញ្ហាជាមួយការភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិត ទីតាំងមួយទៀតនឹងមិនមានការប៉ះពាល់ឡើយ។

ដើម្បីធ្វើការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធ IP PBX អ្នកត្រូវតែមានលេខទូរស័ព្ទ DID និងការភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិត ដែលមិនមានការបិទ VoIP។ បច្ចុប្បន្ននៅមិនទាន់មានលេខទូរស័ព្ទ DID ក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ IP PBX ក្លាវនៅមានដែនកំណត់។

អត្ថប្រយោជន៍ៈ

គុណវិបត្តិៈ