ប្រព័ន្ធ IP PBX សុទ្ធសាធ

ប្រព័ន្ធ IP PBX សុទ្ធសាធផ្តល់អោយនូវគ្រប់ដំណើរការ និងមានលក្ខណៈបត់បែនដែលអ្នករំពឹងចង់បានជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទំនើបខណៈដែលមានការបង់ប្រាក់ក្នុងពេលតែមួយ - ខណៈដែលការហៅចេញទាំងអស់ធ្វើឡើងដោយមានការឆ្លងកាត់អ៊ីនធឺណិត។ លើសពីនេះទូរស័ព្ទចល័តអាចតភ្ជាប់ប្រកបដោយសុវត្ថភាពតាមរយៈ VPN ទៅកាន់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការិយាល័យរបស់អ្នកដែលអ្នកអាចធ្វើការហៅចេញដោយឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងការិយាល័យ និងទូរស័ព្ទចល័តមានលេខកន្ទុយតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដែលផ្តល់សេវា បណ្តាញ 3G/4G ។

ដើម្បីធ្វើការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធ IP PBX សុទ្ធសាធ គឺអ្នកត្រូវមានលេខទូរស័ព្ទលើតុ DID និងការភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតដែលមិនមានការបិទប្រព័ន្ធ VoIP។ បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានលេខទូរស័ព្ទលើតុ DID សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅឡើយ ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ IP PBX សុទ្ធសាធនៅមានកំណត់នៅ ឡើយ។

អត្ថប្រយោជន៍ៈ

គុណវិបត្តិៈ